نمونه قرارداد همکاری بین وکیل و شرکت

نمونه قرارداد همکاری بین وکیل و شرکت

لزوم وجود وکیل برای شرکت های خصوصی و غیر خصوصی بر هیچکس پوشیده نیست. زیرا امروزه با پیچیدگی قوانین و مقررات تنها وکلایی که به قانون مسلط هستند، توانایی کنترل شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و تجاری را خواهند داشت. اگر شما به عنوان یک شرکت در هر زمینه ای که فعالیت دارید قصد همکاری با یک وکیل یا موسسه حقوقی را دارید و در حال حاضر به دنبال نمونه قرارداد همکاری بین وکیل و شرکت هستید تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.

آشنایی با نمونه قرارداد وکیل با شرکت

قرارداد وکیل با شرکت هزینه هایی به عنوان حق الوکاله و حق مشاوره دارد. اما اگر با دید باز به این موضوع بنگرید، متوجه خواهید شد که حق الوکاله وکیل را نباید جز هزینه های شرکت به حساب آورید. بلکه باید به آن به چشم سرمایه گذاری نگاه کرد. فارغ از بحث مالی، ثبت قرارداد شرکت با وکیل مراحل و پیچیدگی هایی دارد. بنابراین در این مقاله به بررسی مفاد قرارداد وکیل با شرکت خواهیم پرداخت.

لزوم وکیل برای شرکت 

همانطور که ذکر شد، وجود وکیل برای شرکت ها با قالب های تجاری مختلف باعث سود بیشتر برای شرکت خواهد شد. شرکتی را در نظر بگیرید که در آستانه انعقاد قراردادی گسترده با یکی از مشتریان خود یا یکی دیگر از شرکت های همکار است.

در صورتی که قرارداد تحت نظارت وکیل قرار داد شرکت صورت نپذیرد، امکان بروز اختلاف بین شرکت ها وجود دارد. در این صورت، نه تنها سودی حاصل نمیشود، بلکه شرکت متحمل ضرر زیادی خواهد شد. بنابراین نظارت وکلا بر قراردادها و امور حقوقی داخلی شرکت امری اجتناب ناپذیر است.

دلایل ایجاد قرارداد وکیل با شرکت 

  • کارمندان شرکت خصوصی یا غیر خصوصی اجازه حضور در دادگاه ها جهت انجام امور حقوقی شرکت را نخواهند داشت و نمایندگی آن ها باطل خواهد بود. از این رو، شرکت ها قادر خواهند بود که با اعطای وکالت به وکیل دادگستری جهت اقامه دعوی، دفاع و پیگیری های امور قضایی خود اقدام کنند.
  • قرارداد وکیل با شرکت توسط شرکت های خصوصی یا غیر خصوصی به منزله هزینه اضافی برای شرکت نیست. بلکه به عنوان سرمایه گذاری جهت جلوگیری از ضررهای احتمالی آینده در عقد قراردادهای بین شرکت و طرف مقابل است.
  • عدم اطلاع کافی شرکا در شرکت، دلیل دیگری بر ضرورت حضور وکیل در شرکت است. وکلا از قوانین و راهکارهای حقوقی، شرایط تنظیم قرارداد، قوانین طرح دعوی حقوقی و غیره آگاه هستند. بنابراین به عنوان ستون حقوقی شرکت به فعالیت خواهند پرداخت.
  • در اکثر شرکت ها مدیران و مدیران ارشد درگیر کار و تجارت هستند و فرصت کافی جهت پیگیری امور حقوقی را ندارند. بنابراین یکی از مزایای وجود و حضور وکیل در شرکت پیگیری تخصصی امور حقوقی است.

وکیل حضوری برای شرکت 

فعالیت وکیل در شرکت ها نیازی نیست که به صورت حضوری باشد. بلکه وکلای غیر حضوری بسیار زیادی وجود دارند که آماده همکاری با انواع شرکت ها هستند. در صورتی که امور شرکت ها از طریق برقراری ارتباط غیر حضوری با وکیل ادامه پیدا کند، حق الوکاله وکیل کم تر خواهد بود. در صورتی که به حضور وکیل در شرکت نیاز باشد، قرارداد غیر حضوری وکیل با شرکت به قرارداد حضوری تبدیل میشود.

آشنایی با نمونه قرارداد وکیل با شرکت

استخدام وکیل جهت انجام فعالیت های حقوقی در شرکت های خصوصی و غیرخصوصی نیازمند تنظیم قرارداد و عقد قرارداد بین وکیل و شرکت مدنظر است. آگاهی نسبت به نمونه قرارداد وکلا با شرکت، تسهیل عقد قرارداد بین شرکت و وکلا را به همراه دارد.

بنابراین در ادامه به ویژگی ها و مفاد لازم جهت قرارداد وکلا با شرکت های خصوصی و غیرخصوصی اشاره میکنیم.

قرارداد وکالت و مشاوره حقوقی

در ابتدای هر قرارداد حقوقی مشخصات طرفین قرارداد ذکر میشود. در خصوص قرارداد همکاری وکیل با شرکت ابتدا نام شرکت، قالب حقوقی شرکت، نام مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره شرکت ذکر میشود. از طرفی دیگر نام و مشخصات وکیل ذکر خواهد شد. نشانی طرفین قرارداد نیز از عوامل ضروری قابل ذکر در این بند است.

قرارداد وکالت و مشاوره حقوقی

متن قرارداد همکاری وکیل با شرکت

ماده 1 – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از : طرح و اقامه دعاوی حقوقی وکیفری و دفاع در قبال دعاوی مزبور حسب مورد له و یا علیه موکل در تمام مراحل قانونی در کلیه محاکم ذی صالح قضایی .

ماده 2 – حق الوکاله و شرایط پرداخت:

الف : درصورت ارجاع پرونده جهت وصول مطالبات که مستلزم ارائه وکالتنامه باشد طبق توافق طرفین حق الوکاله به شرح ذیل می باشد:
1-3 – در خصوص طرح دادخواست مطالبه وجه و تامین خواسته ….. درصد مبلغ مطالبه شده مطروحه در دادخواست و خسارت تاخیر تادیه محاسبه شده در دادنامه مراجع قضایی
2-3 – کلیه هزینه های قانونی از قبیل هزینه دادرسی، صدور اجرائیه، کارشناسی، نشرآگهی، دفاتر خدمات قضایی، ارسال اظهارنامه و هرگونه هزینه قانونی
3-3 – درخصوص پرونده های فسخ قرارداد (دعوی غیر مالی) حق الزحمه فسخ قرارداد برای هریک از پرونده های ارجاعی ….. ریال

4-3- ……………… .

5-3- ……………… .

6-3- ……………… .

ماده 3 – تعهدات وکیل :

1-3- کلیه مساعی خود را با رعایت صرفه و صلاح موکل در انجام موضوع وکالت معمول نماید.
2-3- در زمان طرح دادخواست، کلیه هزینه های قانونی و قابل وصول از جمله پرداخت خسارات تاخیر تادیه، هزینه های دادرسی، حق الوکاله و سایر هزینه ها را در نظر گرفته و مطالبه نماید.
3-3- وکیل موظف است طی مدت 5 روز از تاریخ قرارداد و اخذ مستندات، نسبت به پیگیری و طرح موضوع قرارداد و وکالتنامه اقدام و در تاریخ های مقرر شده از سوی شرکت گزارش مکتوب اقدامات صورت گرفته را به شرکت ارائه نماید.
4-3- ………………. .
5-3- ………………. .
6-3- ………………. .

ماده 4 – تعهدات شرکت :

1-4- اطلاعات و مدارک مورد نیاز وکیل را بدون فوت وقت در اختیار او قرار دهد.
2-4- پرداخت حق الوکاله منوط به ارائه گزارش و مستندات انجام کار و بررسی و تایید شرکت خواهد بود.

ماده5 – فسخ قرارداد :

1-5- در صورتیکه وکیل تمایل به استعفا داشته باشد با فرجه یک ماه قبل مراتب استعفای خود را به شرکت اعالم نماید، به نحوی که امکان پیگیری توسط وکیل دیگر مقدور باشد و استعفای وکیل موجب تضییع حقوق موکل و تجدید جلسه دادرسی نگردد.
2-5- در صورت عزل وکیل توسط شرکت، قرارداد حاضر فسخ خواهد شد و حق الوکاله وکیل در هر پرونده تا پایان همان مرحله که اقدامات وکالتی را انجام داده است توسط شرکت پرداخت می گردد.

تبصره 5 : در صورت استعفاء یا عزل وکیل مستحق دریافت حق الوکاله تا آن مرحله از اقدامات صورت گرفته می باشد.
تبصره 6 : وکیل متعهد است پس از استعفا اصول تمامی مدارک و مستندات را به شرکت عودت نماید.

3-5- ………………… .

4-5- ………………… .

5-5- ………………… .

6-5- ………………… .

ماده 6 – تضمین حسن انجام کار:

یک فقره چک به شماره ……… به مبلغ ……… ریال هم زمان با انعقاد قرارداد مجری بابت ضمانت حسن انجام کار به شرکت ارائه می دهدکه پس از تسویه حساب و ارائه گزارش پایان کار و انجام کلیه تعهدات با تأیید مدیر حقوقی توسط شرکت عودت میگردد.

ماده 7 – مرجع حل اختلاف :

در صورت بروز هرگونه اختالف احتمالی فی مابین وکیل و شرکت در تفسیر مواد این قرارداد ، رفع اختلاف توسط قائم مقام شرکت ظرف 20 روز حل و تصمیم ایشان لازم الاجرا میباشد .

ماده 8 – نسخ قرارداد :

این قرارداد شامل 8 ماده و 7 تبصره در 2 نسخه تهیه و تنظیم و مبادله گردید و هریک از نسخ به تنهایی دارای ارزش و اعتبار واحد و یکسان میباشد.

برای دانلود فایل word نمونه قرارداد نمونه قرارداد همکاری بین وکیل و شرکت کلیک کنید.

برای دانلود فایل pdf نمونه قرارداد نمونه قرارداد همکاری بین وکیل و شرکت کلیک کنید.

اگر جواب سوال خود را نگرفته اید. ما به شما مطلب مشاوره تنظیم قرارداد را پیشنهاد میدهیم.

جمع بندی

همانطور که ذکر شد، حضور وکیل جهت رسیدگی به امور حقوقی و قراردادی شرکت امری ضروری است. بنابراین در این مقاله به بررسی مزایای وکیل برای شرکت و شرایط قرارداد وکیل با شرکت پرداختیم. لازم به ذکر است که ما آماده ارائه هرگونه خدمات نحوه عقد قرارداد همکاری بین وکیل و انواع شرکت های خصوصی و غیر خصوصی میباشیم. برای دریافت وقت مشاوره شما میتوانید با شماره 09123897066 (رضا حسن زاده) تماس حاصل فرمایید. 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

قرارداد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس جهت مشاوره تخصصی